Ifjúságért Egyesület

Ifjúságért Egyesület (projektgazda)

 

A szervezet létrejötte

 A pécsi Ifjúságért Egyesület 1988-ban alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a Pécsett és Baranya megyében élő fiatalok beilleszkedésének megkönnyítéséhez, problémáik kezeléséhez. Az alapító tagok száma: 54 fő. Az Egyesület első elnöke dr. Ádám Antal alkotmányjogász volt, aki mellett Pörös Béla látta el a titkári teendőket. 1998-tól, amikor dr. Ádám Antal az Alkotmánybíróság tagja lett, 2002-ig dr. Csordás Gábor elnök és Pörös Béla ügyvezető elnök irányították a szervezet által nyújtott szolgáltatásokat. 2002-től az elnöki tisztséget újra dr. Ádám Antal töltötte be, az operatív tevékenységek irányításáért ettől az évtől Sándor Andrea ügyvezető elnök felel. A szervezet 2002 januárja óta kiemelten közhasznú jogállású.

Az Egyesület működtette 1988-94 között a pécsi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, ahol munkalehetőségekről, képzési, átképzési programokról, albérletekről, kulturális eseményekről, a városban és megyében működő ifjúságsegítő intézményekről kaphattak információkat az érdeklődők, de az irodában jogi, egészségügyi és életvezetési tanácsadó szolgálat is működött.

Az Egyesület 1992 óta működtette az ún. ifjúsági lakóközösséget, ami az 1997. évi XXXI. Gyvt.-ben nevesített családok átmeneti otthona elődje volt.

 

Legfontosabb tevékenységek:

 

Az Ifjúságért Egyesület valamennyi tevékenysége a szociálisan hátrányos helyzetű egyének és családok segítését, társadalmi (re-)integrációját szolgálja. Szolgáltatásai a gyermekvédelmi és szociális rendszer  ellátórendszer körébe tartoznak, illetve az ellátórendszer kiegészítéseként működnek.

Három szinten történik  az igénybevevők gondozása, segítése. Az első szint a prevenció. Ez az ún. Lakáskísérési program keretén belül valósul meg. A program Pécs M. J. Város Önkormányzatának szociális bérlakásban élőket támogató szolgáltatása, melynek szakmai működtetését és fejlesztését szervezetünk vállalta.  A programunk célja elsősorban olyan preventív támogatási rendszer és szolgáltatás működtetése, mely megfelelő időben történő segítségnyújtással a lakhatás megtartását segíti. Ez a típusú családgondozás a család belső erőforrásainak megerősítésén keresztül lehetővé teszi, hogy a szükséges mértékű intervenció megelőzze az intézményi keretek közti gondozás igénybevételét.   A programba bevont egyének és családok lakhatásukat veszélyeztető adósságterhekkel küzdenek, melyet külső segítség igénybe vétele nélkül nem képesek megoldani. A szolgáltatás a szociális munka eszközeivel történő gondozáson kívül, az Önkormányzat részéről az eladósodottnak nyújtott anyagi támogatást is nyújt.

A második szint, egyben legfontosabb gyermekvédelmi tevékenységünk, a családok átmeneti otthonának működtetése. A városban egyedüli szervezetként látjuk el ezt a kötelező alapellátás körébe tartozó feladatot. Intézményeink főként a szociálisan válsághelyzetbe került, életvezetési problémákkal küzdő családok részére nyújtanak ellátást teljes családok befogadásával. A szolgáltatás a Gyermekvédelmi tv. alapelvének megfelelően a gyermekek családban történő nevelését szolgálja a család funkcióinak és működőképességének megerősítésével.

A harmadik, utógondozói szint elsősorban az intézményi gondoskodásból kikerülők segítését, utánkövetését jelenti. A bentlakás ideje alatt a szociális munkással kialakuló szoros segítői kapcsolat a kikerülés után biztos támaszt jelent a családoknak, akik általában természetes támogató rendszer hiányában szorulnak rá az intézményi ellátásra is.

Valamennyi szolgáltatásunk és ellátásunk hatása túlmutat az igénybevevők körén és közvetve családjaikra, rokonságukra és közvetlen társadalmi környezetükre is hatást gyakorol. A gondozási tevékenységek hatásaként a családokban élők gyermekei olyan életvezetési mintákat sajátítanak el, melyek segítségével elkerülhetik felnőtt korukban szüleik szociális karrierjét.

A családok átmeneti otthonába bekerülő családok 60%-a roma származású, és 80%-a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett felnőtt. Szakmai alapelveink, az esélyegyenlőség biztosítása és az általunk gondozottak érdekében roma származású munkavállalóink aránya eléri a 10 %-ot.

Céljaink megvalósításáért és tevékenységünk megfelelő hatékonysága érdekében napi szintű az együttműködésünk civil szervezetekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Legszorosabb együttműködés többek között a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.-vel, a Kerek Világ Jóléti Alapítvánnyal, a Katolikus Karitásszal, az INDIT Közalapítvánnyal, a Khetanipe Egyesülettel, Máltai Szeretetszolgálattal valósul meg. Ezenkívül feladataink jellegéből adódóan szoros a kapcsolat az önkormányzattal és annak szociális ill. gyermekvédelmi területen működő intézményeivel, szervezeteivel.

Magyarország gazdasági helyzetéből adódóan az egyének eladósodása és a hátrányos helyzetű csoportok leszakadása tovább folytatódik, ezért tevékenységünkre folyamatosan szükség van és az újonnan jelentkező társadalmi szükségletekre is igyekszünk adekvát választ találni.

A szervezetünkkel kapcsolatba kerülő egyének és családok számára megfelelő családi és rokoni háttér híján gyakran problémát jelent az oktatási intézmények működési idején kívül gyermekeik számára megfelelő felügyelet biztosítása. Mivel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok piaci megoldások igénybevételére anyagi helyzetükből kifolyólag alkalmatlanok, elsősorban számukra bővítjük a házi gyermekfelügyelet szolgáltatását. Erre a célra 2008 év végén 10 nyugdíjast képeztünk ki, akik számára ez a tevékenység anyagi és mentális szempontból is hasznos. A rászoruló családoknak pedig fontos hiányt tudunk ily módon pótolni.

Tevékenységünk a hátrányos helyzetű csoportok helyzetbe hozásával és támogatásával nagyban hozzájárul a célcsoport esélyegyenlőségének biztosításához, társadalmi helyzetének javításához. A leszakadó társadalmi csoport folyamatosan romló helyzete, valamint a munkanélküliségi ráta alakulása szervezetünk tevékenységét indokolttá teszi. Ezt jelzi az Egyesület eddigi fejlődése is.  2000-ben 5 fő állású dolgozónk volt, mára ez a szám elérte a 25-öt.  A szolgáltatásaink és intézményeink nagyrészt a keleti városrészhez kötődnek. Ennek a városrésznek bizonyos területei a szegregáció által leginkább érintettek, így tevékenységünk az ottani közösségek helyzetére is kihatással van. Az Ifjúságért Egyesület eddig is részt vállalt szociális városrehabilitációs programok kidolgozásában és megvalósításában. A városrehabilitációs programok és egyéb szolgáltatásaink megvalósítása kapcsán is szoros együttműködésre van szükség a területen működő civil szervezetekkel, felismerve, hogy csak kapacitásaink összeadása biztosít kellő eredményességet.

Valamennyi tevékenységünk elsősorban megfelelő szakmai végzettségű dolgozók alkalmazásával valósítható csak meg. A társadalmi beágyazottságunknak köszönhetően azonban nagy mértékben támaszkodhatunk a lakosság ruha és bútoradományaira. Az otthonokban zajló gyermek programokba pedig igyekszünk bevonni a környéken lakó családok gyermekeit is.

  

Jelenlegi TÁMOP projektek

 

2010. augusztus 1. óta működtetjük aTÁMOP - 5.3.1-C-09/2010-0032/ „Lépésről-lépésre” – családkísérési és alternatív munkaerő-piaci programot Pécs városában, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft-vel konzorciumban..

A projekt elsődleges célcsoportját képezik a Pécsett és Pécs környékén élő, tartós munkanélküli és inaktív egyének/családok/és háztartások, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok (pl.: volt állami gondozottak, börtönből kiszabadultak és pártfogoltak), romák és 45 év felettiek (elsősorban nők) és a pszichiátriai betegséggel élők.

Másodlagos célcsoport a programba bevont családok kiskorú gyermekei, a helyi közösségek, az együttműködésben résztvevő szervezetek és intézmények.

A program hosszú távú célja, hogy a bevont kliensek a program során megszerzett ismeretek birtokában, képesek legyenek megtalálni helyüket a munka világában, így hasznos és megbízható munkaerővé váljanak.

A program rövidtávú célja, hogy a bevont célcsoportok nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyei növekedést mutassanak.

Ennek megfelelően a programban dolgozó munkatársak az ügyfél egyéni, csoportos és közösségi képességeinek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

 

2011. február 1. óta működtetjük a TÁMOP-5.3.5-09/1 „Mindenre van megoldás” – prevenciót célzó családkísérési programota Sellyei Kistérségben.

Partnereink:Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.

Szociális Háló Egyesület

A projekt az Ifjúságért Egyesület pécsi Lakáskísérési programjának Sellyei Kistérségben történő adaptálásával egy modellprogramot valósít meg, mely a szegénységben élő egyéneknek és családoknak nyújtott komplex támogatással hozzájárul hatékony háztartásgazdálkodásukhoz, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, adósságaik rendezéséhez, úgy hogy ezzel párhuzamosan munkaerő-piaci helyzetük is javuljon.

A program 2011. február 1-től indult, és elsődleges célcsoportját a Sellyei Kistérségben élő, adósság problémával küzdő egyének/családok/háztartások felnőtt tagjai alkotják. A másodlagos célcsoportot a programba vont családok kiskorú gyermekei, a helyi közösségek, az együttműködésben résztvevő szervezetek, intézmények, a helyi döntéshozók alkotják.

A program célja a kistérségben élők adósságainak részbeni ill. teljes rendezése, további eladósodásuk megakadályozása. A programba bevont egyének és családok ennek érdekében intenzív családkísérési (gondozási) szolgáltatás mellett személyre szabott munkaerő-piaci fejlesztésben vesznek részt. A program csoportos és kisközösségi programjai erősítik a motivációt, a mentális állapotot, így a bevont egyének alkalmassá válnak a segítő megoldások fogadására, az önálló problémamegoldásra és az eredmények fenntartására.

 

 

Jövőkép

 

Jövőképünket meghatározzák a jelentkező szükségletek és működési feltételek. Arra törekszünk, hogy a fent említett, holland partnertől átvett programunk szolgáltatási elemeit tovább fejlesztve nyújtsunk segítséget a hátrányos helyzetű célcsoportoknak, pótolva azokat a réseket, melyek az ellátórendszerben jelentkeznek. Két TÁMOP projektünk családkísérési eleme így jól szolgálja azt a törekvésünket –összhangban a szolgáltatások jogszabályi átalakításának irányával-, hogy partnereinkkel szolgáltatási csomagokat nyújtsunk a célcsoport problémáinak megoldására, kezelésére.

Naptár